Thursday, August 27, 2009

နအဖ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆုံပဲြ မွတ္တမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သတင္း


August 26, 2009

၂၀၀၈ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လာအုိႏုိင္ငံ ဗီယက္က်န္း ၿမိဳ႕ေတာ္၌ မဟာ မဲေခါင္ေဒသႀကီး တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပေနစဥ္ အတြင္း နအဖ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က တရုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္အား ေဆြးေႏြးပဲြ ျပင္ပတြင္ ၂ဖက္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ေတာင္းခံခဲ့သည္။ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က မိတ္ဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာဖက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြကုိ စတင္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ

၁။ ေသသြားသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိး၀င္းလက္ထက္ ေတာင္းခံခဲ့သည့္ ေ႐ႊလီ-လာ႐ႈိး တရုတ္-ျမန္မာ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ နည္းပညာ ကူညီ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ဆက္လက္ အကူအညီ ေပးပါရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာညီလာခံမ်ား က်င္းပေရး စင္တာ (International Convention Centre - ICC) တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေပးပါရန္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။

၃။ တရုတ္ျပည္တြင္ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္တုိက္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ကြ်န္းသစ္ တန္ ၃၀၀ လွဴၿပီးေၾကာင္း၊ ႏွင္း မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံရသည္ တရုတ္ ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အတြက္ သစ္မာ တန္ ၃၀၀၀ ေပးလွဴ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဤသစ္မ်ား တရုတ္ဖက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ရန္ အတြက္ မူဆယ္၌ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္လံ ဖား ေျပာခဲ့သည္။

၄။ ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္ မီဂါ၀ပ္ ၂၀၀၀၊ ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္တေလွ်ာက္တြင္ မီဂါ၀ပ္ ၁၃,၀၀၀ စီမံ ခ်က္ ရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ တရုတ္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အသစ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အတြက္ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ထပ္မံ မ်က္ႏွာခ်ဳိ ေသြးခဲ့သည္။

၅။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးကုိ ေစလႊတ္ေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈကုိ ရင္းႏွီးစြာ အၾကံေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ မဟာဂ႐ုဏာ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္ မူသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အထူး ေက်းဇူး ဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၆။ ႏုိင္ငံတကာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာျပည္အား စာနာ နားလည္ၿပီး အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ နက္နက္ ႐ႈိင္း႐ႈိင္း အသိအမွတ္ ျပဳပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသိေပး ေျပာၾကားပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။

၇။ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေနပါေၾကာင္း ကုိလည္း တရုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ မဟုတ္မမွန္ ေလွ်ာက္လဲ သံေတာ္ဦး တင္ခဲ့သည္။

၈။ ဒီေနာက္တြင္ ဂမ္ဘာရီ၏ ၅ ႀကိ္မ္ေျမာက္ခရီးတြင္ (၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵခံယူပဲြကုိ ဂမ္ဘာရီက ႀကိဳဆုိ လုိက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ေဆာင္မႈ အကူအညီ ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း) ၄င္းတုိ႔ အလုိက် ျဖစ္လာသည့္အေပၚ ၄င္းတုိ႔၏ လုိက္ေလ်ာ ခဲ့မႈမ်ားကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕ သံေတာ္ဦး တင္ခဲ့ၿပီး ၊ ဂမ္ဘာရီက စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား လုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ World Bank/IMF/ADB တုိ႔မွ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖြင့္ေပးမွသာ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား လုပ္ပါက ထိေရာက္မႈ ရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ ေလွ်ာက္ၿပီး အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ (Sanction) ထားသည့္ အေပၚ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေလာ္ဘီ လုပ္ေပးလုိ လုပ္ေပးျငား အၾကံျဖင့္ သံခင္း တမန္ခင္း စကားတခြန္း ပစ္သြင္းခဲ့သည္။

၉။ ဂမ္ဘာရီအျပန္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီက ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား မထြက္ေအာင္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ပင္ ထပ္မံ တားဆီးေပးေရး အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ အကူအညီ ေပးပါရန္ ေတာင္းပန္တုိးလွ်ုဳိး မႈမ်ား ထပ္မံ လုပ္ခဲ့ရသည္။

၁၀။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အား အျပည့္အ၀ ဆက္လက္ ေထာက္ခံ အားေပး ေနမည္ ဆုိသည္ကုိ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေပၚ အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ ေနပါေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး တရုတ္အား လူမုိက္ ငွားခဲ့ေသးသည္။

၁၁။ လာဆာႏွင့္တိဘက္ေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆူပူမႈမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ ၏ ျပည္တြင္းေရးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဤအခက္အခဲ မ်ားမွ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင့္ေက်ာ္လႊား ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသည္လည္း အလားတူ ခါးသီးသည့္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရသည့္ အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေပၚ စာနာ နားလည္ပါေၾကာင္း တိဘက္ေဒသရွိ အေျခအေနမ်ား မၾကာမီ ပုံမွန္ ျပန္ေရာက္မည္ ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း သူခုိး ေသေဖာ္ညွိၿပီး ဖားယား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၂။ ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ မွန္သမွ်ကုိ ဆန္႔က်င္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ တျပည္ထဲရွိေရး မူ၀ါဒ အေပၚ ဆက္လက္ ကုိင္စြဲထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္ ကပင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား လုိက္ၿပီး----

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊကုိယ္စား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္၏ တရုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္းအား ကပ္ဖားယပ္ဖား လုပ္ျခင္း အမႈ ဤတြင္ အဆုံးသတ္ေတာ္မူ၏။

၀ိမုတၱိ၀ိုင္းေတာ္သားတဦး

အဆံုးသို႔

http://vimutti.blogspot.com/

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online