Saturday, August 8, 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံ မမြဲေသးပါ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲရျခင္းသည္ သယံဇာတ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ စစ္အစိုးရေၾကာင့္သာျဖစ္


ေရွာင္တားနဲလ္ (Sean Turnell)
ေသာၾကာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 07 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 09 နာရီ 21 မိနစ္
ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဟန္ျပတရား႐ံုးတြင္တင္၍ တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားလာၾကျပန္ၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္ဆံရမည္ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးၾကရျပန္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို ေခ်ာ့ျမဴရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီကို ဆုအျဖစ္ ေပးသင့္သည္ဟု မၾကာေသးခင္က အၾကံျပဳခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ အမ်ားယံုၾကည္ေနၾကသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲမြဲေတေနသည္ မဟုတ္ပါ။

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၾကီးဆံုး ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်သူအျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔အမ်ားစုကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေနၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း တြင္းသစ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ေငြ႔ဝယ္လိုအား မ်ားလာျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအတြက္ ဓာတ္ေငြ႔ပို႔ကုန္မွ ရေငြသည္လည္း တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း ပိုေငြသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရွိလာလိမ့္မည္။ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြ ပမာဏသည္လည္း ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
ဤဝင္ေငြမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ တရားဝင္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကိုေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေစမည္ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းက ရွင္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာကိန္းဂဏန္းမ်ားကို `တရားဝင္´ ေငြလဲႏႈန္းျဖစ္ေသာ တေဒၚလာလွ်င္ ၆ က်ပ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤႏႈန္းသည္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို အဆ ၂၀၀ နီးပါး ျမင့္တက္ေနေစၿပီး၊ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြ ပမာဏကိုလည္း အလားတူ အဆ ၂၀၀ နီးပါး ေလ်ာ့နည္းေဖာ္ျပေစပါသည္။ တရားဝင္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္သာ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြသည္ ဘတ္ဂ်က္ရေငြ စုစုေပါင္း၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရေငြအားလုံး၏ ၂ ဆပင္ ေက်ာ္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို အမ်ားၾကီး ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါလိမ့္မည္။
ဤသို႔ မ်က္လွည့္ျပရျခင္းမွာ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြမ်ားကို တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္မျပဘဲ `တသီးတသန္႔ဖယ္ထား´ ၿပီး ေဖ်ာက္ထားလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ စစ္အစိုးရသည္ သူတို႔ႏွင့္ အၿမီးစားဘက္ ေခါင္းစားဘက္ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ထိုေငြကို ထင္သလိုသံုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြစာရင္း ေရးးဆြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ႏွင့္ အျခား လိုလားလ်က္ရွိေသာ ကမ္းလြန္ဘဏ္မ်ားက ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးၾကပါသည္။
ဤမ်ားျပားလွေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ေငြမတန္တဆ သံုးရေသာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ (မင္းေနျပည္) တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ဘာမွန္းမေရရာသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစဲြရန္ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ႐ုရွမွ ဝယ္ယူေနသည္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားမွလည္း အလားတူ ဝယ္ႏိုင္ေနေျခရွိသည္။
ဤသို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသားက်ေနသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းျပည္ထုတ္ကုန္အားလံုးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ပင္ ထိုသို႔ သိမ္းယူသံုးစြဲလာခဲ့ၿပီး တဖက္တြင္လည္း အေျခခံေစ်းကြက္ အေဆာက္အအံုမွန္သမွ်ကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိေရာက္ေသာ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဟူ၍ မရွိပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမွာလည္း အားနည္းလွသည္။ မက္ခ႐ိုစီးပါြးေရး မူဝါဒမ်ားမွာလည္း အေျပာင္းအလဲျမန္၊ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း ခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းလွသည္။ အစိုးရသည္ ဝင္ေငြထက္ အဆမ်ားစြာပို၍ သံုးစြဲခဲ့သည္။ လိုသမွ်ေငြကို အလြယ္တကူပင္ ေငြစကၠဴသစ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္သံုးစြဲသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းအမ်ားစုကို စစ္တပ္က ပိုင္ဆိုင္သည္။
Transparency International ၏ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အက်င့္ပ်က္ ျခအစားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ဆံုးသြားရပံုမွာ မယံုႏိုင္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးႏွင့္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကိုပင္ အႏိုင္ႏုိင္ေကၽြးေနရသည့္ အေျခသို႔ ဆိုက္ေနသည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တဦးက် ဝင္ေငြမွာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆတူနီးပါးမွ် ျဖစ္သည္။
ယခုေတာ့ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ုပ္ဝတၲဳပစၥည္းမ်ားရရွိမႈ အတူတူမွ်ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးစုစုေပါင္း (GDP) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၇ ဆမွ် ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို ဖိႏွိပ္ေနေသာ စစ္အစိုးရကေတာ့ မဆင္းရဲပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဤညီမွ်ျခင္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုပါသည္။ က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္လည္း ဤရလဒ္ကို ရရွိေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းလမ္းညႊန္ေပးသင့္ပါသည္။
(ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က The Wall Street Journal တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ မစၥတာ တားနဲလ္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Burma Economic Watch) ၏ အယ္ဒီတာျဖစ္ၿပီး ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ Macquarie University ၏ တြဲဘက္ပါေမာကၡလည္း ျဖစ္သည္။)
မဇၩိမ

Read More...

http://shwewaryaung.blogspot.com/

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online