Saturday, July 25, 2009

တို႔လူမ်ိဳး အျမင္က်ယ္ဖုိ႔လုိအပ္ေနျပီ….


တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ဒုတိယလူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္အားလံုးကို ကရင္လူမ်ိဳးဟုေခၚဆုိၾကေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔စေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပန္႔က်ဲစြာေနထုိင္ၾကေသာ ဤလူမ်ိဳးစု၀င္မ်ားသည္ အဓိက မ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ (မုိထိ)ေခၚ ပုိးကရင္အႏြယ္၀င္မ်ားႏွင့္ (ဘာထိ)ေခၚ စေကာကရင္အႏြယ္တုိ႔မွ ေပါက္ဖြားလာၾကေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ဤမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ေျပာဆုိသည့္စကား၊ စာေပ၊ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မွဳ၊ ဓေလ့ရုိးရာမ်ား၊ေဒသအလုိက္ကြဲျပားျခားနားမွဳမ်ား၊ အနည္းႏွင့္အမ်ားရွိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ကရင္(၁၂)မ်ိဳးဟူေသာ ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေပသည္။


(ဓာတ္ပံု-ကိုးရီးယားဘေလာ့)

အတိတ္ေခတ္ကာလမ်ား၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ သမုိင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ၌ အာဏာလႊမ္းမုိးႏုိင္ခဲ့ေသာ လူမ်ားျခားမ်ားတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွဳ၊ အယူ၀ါဒမ်ားသည္လည္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ၌ အမွန္တကယ္လႊမ္းမုိးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာေညာင္းလာေသာအခါ၌ မိမိတုိ႔၏ပင္ကို္ယ္ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အယူ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူလာၾကသည္။

+/- ဆက္ဖတ္ရန္...

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္ ၾကာေညာင္း၍ အျမစ္တြယ္လာေသာအခါ ေဒသအစြဲ၊မိ်ဳးႏြယ္စုအစြဲ၊အယူ၀ါဒအစြဲစသည့္ အစြဲအလမ္းမ်ား မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအတြင္းမွာ ၾကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးၾကီးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိ္င္ျခင္း မရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပမည္။ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳမရွိေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မွဳႏွဳန္းသည္ ေႏွးေကြးေနမည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာမရွိပါ။
ထုိေၾကာင့္္ ၁၇၄၄-ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ အထိန္းအမွတ္စာေစာင္ျဖစ္ေသာ
ကရင့္ေၾကးမံုတြင္ ပါရွိေသာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္အတူ" အေတြးကို ဆန္႔ထုတ္ျခင္း "မွေဆာင္းပါးရွင္ မန္းေဌးရွိန္၏အဆုိအတုိင္း ျပန္လည္ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပရလွ်င္ ၁၈၈၁-ခုႏွစ္ ကတည္းက "ေဒါကလု" ေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္းၾကီးကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္နုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိစဥ္ကာလကတည္းက ကရင္အမ်ိဳးသားတုိ႔မွာ ေနရာေဒသျပန္႔ၾကဲစြာ ေနထုိင္ၾကျခင္း၊ စကား၊ စာေပႏွင့္ ကိုးကြယ္မွဳ ကြဲျပားျခင္းမ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ ေဒသအစြဲ၊ စကား၊စာေပႏွင့္ ကိုးကြယ္မွဳ အစြဲမ်ား အျမစ္တြယ္လာေနျပီးျဖစ္သည္။
ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေဒါကလု အသင္းသည္ ကြဲျပားေနေသာ ကရင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးေဆာင္မွဳ အခန္းက႑ဖြင့္လွစ္၍ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ တုိးတက္ေရးကို ေဖၚေဆာင္လာခဲ့ရသည္။ကာလအတန္ၾကာခဲ့ျပီ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ။ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ျပီးျပီ၊ တာေ၀းအေျပးျပိဳင္ပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပီး ေျပးႏုိင္ခဲ့ပါရဲ့လား..။
ေနာက္မွာ အေ၀းၾကီး က်န္ရစ္ေနပါသလား..။အေျဖကေတာ့ ရွင္းပါသည္..။ဘယ္သူမျပဳ မိမိအမွဳ မဟုတ္ပါလား။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရာက္ရွိေနေသာ အေနအထားမွာ "ပုိေနျမဲ က်ားေနျမဲ အတုိင္း" ဆက္လက္တည္ရွိေနၾကမွာလား..။
ဒါမွမဟုတ္ ေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္အခါ၊ရရွိထားေသာအေနအထားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္လား..။သူတစ္ပါးတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတာကိုပဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကမွာလား …

စသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေသခ်ာေရရာျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳရွိေသာ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀လာေရးကို လုိးလားသူတုိင္း ၀ုိင္း၀န္းလက္တြဲ ေျဖဆုိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ေနာက္ေၾကာင္းသမုိင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ေခတ္ေဟာင္းသမုိင္းမွာအမ်ိဳးသားေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ရွိခဲ့သလုိပါပဲ၊ပါလီမန္ေခတ္မွာလည္း ထင္းရွားေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းလဲ၊စနစ္ေတြေျပာင္းလဲ၍လား..ေတာ့ မဆုိႏုိင္ပါ။ အမ်ိဳးသားေရးကို စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သူ ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ ညြန္ျပစရာ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရေတာ့ပါ..။ဘယ္လူမ်ိဳးတြင္ မဆုိ တစ္ေခတ္တစ္ခါတြင္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ေပၚထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျဖင့္ ဦးေဆာင္မွဳျပဳနုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္မွာ အမ်ားစုကစည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ အားေပးေထာက္ခံ့မွဳျပဳၾကလွ်င္ တုိးတက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကခ်ည္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။
ကရင္လူထုၾကီးတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ၂၁-ရာစုအတြင္း၀ယ္ အလ်င္အျမန္တုိးတက္ေနေသာ
ကမၻာၾကီးႏွင့္ယွဥ္၍ အေတြးအေခၚ၊ အေျမွာ္အျမင္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိၾကလွ်င္ သူတစ္ပါးေနာက္မွာ အေ၀းၾကီးက်န္ရစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။သာဓကအားျဖင့္ ယေန႔ကမၻာၾကီးမွာ အဖြံ႔ျဖိဳးဆံုးအတုိးတက္ဆံုး ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားစာရင္းတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလည္း တစ္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အတုိးတက္ဆံုးႏုိင္ငံဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ အေမကန္ႏုိင္ငံ၏ အေတြးအေခၚ၊အယူအဆ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အတုယူစရာေကာင္းပါသည္။ အေမရိကန္အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ထိပ္တန္းရာထူးေနရာတြင္ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ရမည္ဟု စည္းကမ္းေတြ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မထားဘဲ အသားျဖဴသည္ျဖစ္ေစ၊ အသားမည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ဘာသာကိုပဲ ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီလွ်င္၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိလွ်င္ ဘယ္အေမရိကန္သားပဲျဖစ္ျဖစ္ ထုိက္တန္ေသာ အစိုးရရာထူးေနရာမ်ားကို ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အခြင့္အေရးတန္းတူ ရရွိပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ အရင္က လူရာမသြင္းဘဲ အဖိအနိပ္ခံ ကပၸလီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ပင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ သမၼတရာထူးေတြ ရရွိေနၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အေတြးအေခၚသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ေျပာင္းလဲေနေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္အတူ မွန္ကန္ေသာလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ခံစားၾကရသည္။

ယေန႔ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ေခတ္ႏွင့္အညီဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအေရးအရာကိစၥ
အ၀၀တုိ႔ကို တုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ ယခင္”ေဒါကလု” ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးသားအသင္းၾကီးတစ္ခု ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ႏုိင္ၾကလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟုယူဆရပါသည္။ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသားအသင္းၾကီးတစ္ခုကို ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုးက ၀မး္ေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္ ၾကိဳဆုိၾကမည္မွာ ယံုမွားသံသယမရွိပါ.။ အကယ္၍ ဤအသင္းၾကီးတစ္ခု တည္ရွိလာနုိင္ေသာအခါ ကရင္အမ်ိဳးသားတုိ႔အတြင္းမွ “မီးခဲျပာဖံုး”ဆုိသလုိ
အရည္အခ်င္းရွိေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ျပန္လည္ေပၚထြက္လာနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္..။

ကမၻာေပၚရွိလူမ်ိဳးတုိင္းသည္ သူ႔သမုိင္း ႏွင့္သူ ရွိၾကသည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ မိမိလူမ်ဳိး၏ သမုိင္းၿဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ထားၾကဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ ေခတ္ကာလသုံးပါးမွာ အတိတ္ေခတ္ကာလသမုိင္းကုိ သိရွိထားမွ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရွိေနသည္၊ အနာဂတ္ကို ဘယ္လုိဘယ္ပံုနည္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္ကို ျပင္ဆင္ထားနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ယေန႔ေခတ္ ကရင္အမ်ားစုတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏သမုိင္းေၾကာင္းကို မသိရွိမနားလည္ၾကပါ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရာဇ၀င္သမုိင္းေၾကာင္းကို ေရးသားေဖၚျပေသာစာအုပ္မ်ားကို ယေန႔ေခတ္မွာ ရွာမေတြ႔နုိင္ၾကေတာ့ပါ။စာအုပ္စာေပႏွင့္ သမုိင္းကို တန္ဖုိးထား သိရွိနားလည္သူ လူတစ္ခ်ိဳ႕တုိ႔ဆီမွာသာ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ေဟာင္းမ်ားကို ရွိနုိင္ေပလိမ့္မည္။ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိလူမ်ိဳးတုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္းကိုမွ တီးမိေခါက္မိမရွိၾကလွ်င္ ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားမွာလည္း ပုိ၍အလွမ္းကြာေ၀းေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမုိင္းေပ်ာက္သည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ျဖစ္သြားနုိင္ေပသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏အေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ေရးသားထားေသာစာအုပ္စာေပမ်ား၊ မ်ားမ်ားထြက္ေပၚဖုိ႔ လုိအပ္လွေပသည္။ သမုိင္းအေၾကာင္းကို ေရးရာမွာလည္း အပိုင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲျပီး ေရးသားၾကဖုိ႔ လုိအပ္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ ပထမပိုင္းမွာ ေရွးပေ၀သဏီႏွင့္ အတိတ္ေဟာင္းမ်ားကာလ၌ ရွိခဲ့ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏အေၾကာင္းႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ပါ၀င္ၾကရပါမည္။ဒုတိယအပိုင္းမွာ ကိုလုိနီေခတ္ႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏သမုိင္းကို ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားျပန္လည္ေရးသားမွသာ မွန္ကန္ျပည့္စံုေပလိမ့္မည္။ တုိင္းတစ္ပါးသူတုိ႔ေရးသားၾကေသာ ကရင္ရာဇ၀င္သမုိင္းသည္ အားလံုးမွန္ကန္ျပည့္စံုမည္ဟုတစ္ထစ္ခ်ေျပာ၍ မရနုိင္ပါ။ဒီသေဘာတရားကိ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားက ေစာဒကတက္ခ်င္
္တက္ၾကေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္လည္းကမၻာ့သမုိင္းကိုပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ျမန္မာ့သမုိင္းကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ အမွန္အတုိင္းေရးသားထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပမည္။သမုိင္းေၾကာင္းမွာ ေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသလုိ ေရးသားတတ္ျပီး၊ မေကာင္းလွ်င္မေကာင္းသလုိ ေရးသားၾကသည္ကို သမုိင္းစာအုပ္ေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ဖတ္ရွဴနုိင္ၾကပါသည္။ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏သမုိင္းကိုလည္း ဒီအတုိင္းေရးသားနုိင္ရမည္။ဒါမွသာလွ်င္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးရာဇ၀င္ သမုိင္းကိုျပန္ျပီး ေလ့လာဖတ္ရွဳေသာအခါ ေနာင္လာေနာင့္သားမ်ားသည္လည္း ဘယ္ေခတ္၊ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သည္၊ သမုိင္းေၾကာင္း၏ ဘယ္ေခတ္မွာ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ျပီး၊ ဘယ္ေခတ္မွာ ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ကို သိရွိနားလည္နုိင္ေပမည္။ဘယ္ေနရာမွာ မွားခဲ့သည္စသည့္ မွတ္သားဖြယ္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား၊ အတုယူစရာမ်ား၊ သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားကိုလည္း သတိျပဳမိၾကေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း ေခတ္သစ္သမုိင္းမွာ ေကာင္းေသာအေမႊအႏွစ္မ်ားထားရစ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔လူမ်ိဳးေျပာဆုိေနၾကေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ “ဗမာေတြစည္းကမ္းေဖာက္၍ ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ရသည္” ဆုိေသာစကားနည္တူ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း စည္းကမ္းေဖာက္၍ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္သင့္ေပ။အတိတ္ကာလ၏ ဘယ္ေနရာမွာ အမွားအယြင္းလုပ္ခဲ့မိလုိ႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလမွာ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳး ဆုိက္ေရာက္ေနရသည္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဖုိ႔
လုိအပ္ေနပါျပီ။ ကရင္လူမ်ိဳးတုိင္း ဦးေႏွာက္ထဲ၊ အသည္းႏွလံုးထဲမွာလည္း ဒီသံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးကို အျမဲတမ္း ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္ပါသည္..။ ။ ။

မူရင္း..၂၇၄၅-ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အထိန္းအမွတ္စာေစာင္ ကရင့္ေၾကးမံုမွ ကေဆာ၀ါး (ေတာင္ငူ) ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေရးသားတင္ျပပါသည္။
http://www.sawlinux.co.cc/

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online